Książki i druki samodzielne

 1. Tokarczuk I. abp, Frankowski E. Bp, W trosce o Ojczyznę..., Stalowa Wola 1995, ss. 32
 2. Akcja Katolicka czy Społeczna Akcja Katolicka, Biblioteka Uniwersytecka Filii WNS KUL w Stalowej Woli, Tom VI, Stalowa Wola 1995, ss. 36.
 3. Rekolekcje dla ludzi pracy, Toruń 1997, ss. 144
 4. Asystent kościelny Akcji Katolickiej. Druk rozpowszechniany podczas spotkań synodalnych w parafiach diecezji sandomierskiej, brak roku wydania [1997], ss. 4.
 5. Świeccy w Kościele sandomierskim. [Broszura rozpowszechniana podczas spotkań synodalnych w parafiach diecezji sandomierskiej], brak roku wydania [1998] ss. 12
 6. Homilia wygłoszona przez księdza biskupa Edwarda Frankowskiego podczas Mszy Świętej inaugurującej rok akademicki 2002/2003 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2002, ss. 12.
 7. Wieś nadzieją dla Polski. Rekolekcje dla rolników, broszura - dodatek do „Naszego Dziennika”, nr 4(1500), 6 I 2003, ss. 16.
 8. Społeczne uwarunkowania postaw religijnych młodzieży szkół śred-nich, Stalowa Wola 2004, ss. 209.
 9. Życie religijne w rodzinach diecezji sandomierskiej, Stalowa Wola 2005, ss. 128.
 10. Jak dzielimy się chlebem, tak mamy dzielić się Bogiem!, Warszawa 2005, ss. 39.
skok do góry

Artykuły naukowe

 1. Teoretyczne założenia tworzenia nowych placówek duszpasterskich, „Rocznik Instytutu Wyższej Kultury Religijnej”, 2(1986/87), s. 41-42.
 2. Ludzie nauki i techniki w dziele przemiany świata w duchu Ewangelii, „Wszechnica Inżynierska”, 1989/1990, z. 1, s. 1-6.
 3. Etyka demokracji, „Wszechnica Inżynierska”, 1990/1991, z. 11, s. 1-12.
 4. Słowo wprowadzające do sesji naukowej „Społeczno-pastoralna działalność parafii”, w: Społeczno-religijna działalność parafii. Do-świadczenia polskie i niemieckie, Stalowa Wola 1992, s. 5-15.
 5. Religijność jutra, „Więź” 1992, nr 8 (406), s. 32-37.
 6. Społeczny kontekst ewangelicznego ubóstwa, w: Zaproszeni do ubóstwa. red. O. R. Jusiak, Kalwaria Zebrzydowska 1994, s. 25-33.
 7. E. Frankowski, A. Stelmachowski, Kościół w poszukiwaniu dróg i metod duszpasterstwa ludzi pracy, „Chrześciajnin w Świecie”, 2-3(1994), s. 44-45.
 8. Społeczno-ekonomiczna rola rodziny. Słowo na otwarcie niedzielnej (drugiej) sesji konferencji, „Rodzina Polska”, 19(995), s. 11.
 9. Podstawowe założenia powołania Akcji Katolickiej w Polsce, w: Akcja Katolicka dzisiaj, Ząbki 1996, s. 119-122.
 10. Religia we współczesnych społeczeństwach pluralistycznych, „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia KUL”, 1(2004), nr 1, s. 111-116.
 11. Społeczeństwo polskie okresu transformacji społeczno-gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia, „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia KUL”, 1(2004), nr 1, s. 4-29.
 12. Obraz współczesnych zagrożeń wobec rodziny, w: Współczesne za-grożenia rodziny, Sandomierz 2006, s. 112-125.
 13. Proces przekształceń społeczno-ekonomicznych w Polsce na przykładzie woj. Podkarpackiego, w: Współczesne zagrożenia rodziny, Sandomierz 2006, s. 199-209.
 14. Infrastruktura społeczna Podkarpacia w okresie transformacji społeczno-gospodarczej Polski, w: Współczesne zagrożenia rodziny, Sandomierz 2006, s. 210-216.
skok do góry

Przedmowy

 1. Wstęp, w: Nowak J. R., Co Polska dała światu, Warszawa 2001, s. 3-5.
 2. Przedmowa, w: Even L., Globalne oszustwo i drogi wyjścia, Wrocław 2001.
 3. Wstęp, w: Borelli A., Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei, Kraków 2001, s. 6.
skok do góry

Sprawozdania

 1. Rodzina Radia Maryja u Ojca Świętego, „Źródło” 1995, nr 20, s. 7.
skok do góry

Artykuły popularnonaukowe i prasowe, wywiady

  1988-1989

 • To, o co walczyliśmy, jest w zasięgu ręki. Rozmowa przeprowadzona przez Bogumiła Lufta, „Tygodnik Solidarność” 1989, nr 16, s. 1, 7.
 • Bortnowska H., Frankowski E. Ks., Ewangelizacja ludzi pracy, „Przegląd Katolicki” 1988, nr 46.
 • 1990

 • Odbudować więzi społeczne, „Tygodnik San” 1990, nr 44(54), s. 10.
 • Nielegalny proboszcz nielegalnej „Solidarności”. Rozmowa przeprowadzona przez Walentego Sowę, „Nowiny” 1990, nr 183(12783), s. 1.
 • Jedno pytanie do Jego Ekscelencji Księdza biskupa Edwarda Frankowskiego. Notowała Anna Garbaczowa, „Sztafeta” z 16 VIII 1990.
 • 1992

 • Wspólnota parafialna - wzajemna pomoc - zrozumienie - tolerancja. Nieautoryzowany tekst wypowiedzi radiowej, „Z życia Kościoła katolickiego”, „Słowo Powszechne” z 6 II 1992.
 • Odzyskać radość i nadzieję. Rozmowę z ks. biskupem Edwardem Frankowskim przeprowadził Antoni Kopyto, „Feta” 1992, nr 2, s. 1 i 6.
 • 1995

 • Klęska Polski solidarnościowej. Bp Edward Frankowski w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu – 27 VIII 1995, „Magazyn – Słowo Dziennik Katolicki” 1995, nr 39(103), s. 12-14.
 • Akcja Katolicka – wiara w czynie. Rozmowa przeprowadzona przez M. Przebieglca i M. Serafina, „Wizjer Regionalny” 1995, nr 15, s. 3.
 • Kościół nie stoi z boku. Rozmowa przeprowadzona przez Z. Szubę, „Źródło” 1995, nr 48 oraz „Słowo - Dziennik Katolicki” 1995, nr 179.
 • Podstawowe założenia powołania Akcji Katolickiej w Polsce, „Biuletyn Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej” 1995, nr 2, s. 8-11.
 • Mobilizacja. Rozmowa przeprowadzona przez Jana M. Rumana, „Kurier Synodalny” 1995, nr 1, s. 12-13.
 • 1996

 • Budzić sumienia Polaków - wokół słów ks. Bp E. Frankowskiego. Wybór wypowiedzi z homilii wygłoszonej na Jasnej Górze 14 VII 1996 roku dokonany przez Alicję Trześniowską, „Niedziela” 1996, nr 32, s. 3, 8.
 • 1997

 • Polityka misją ewangelizacyjną. Z ks. bpem E. Frankowskim rozmawiają s. N. Białek CSFN i ks. R. Nęcek, „Źródło. Tygodnik Rodzin Katolickich” 1997, nr 29(290), s. 10-11.
 • Dać świadectwo prawdzie, „Rodzina Radia Maryja” 1997, nr 12, s. 6.
 • Demokracja, neutralność światopoglądowa etc., „Przebudzenie” 1997, nr 6, s. 19-20.
 • Tajemnica Bożego Narodzenia, „Nowiny” z 23-26 XII 1997.
 • O jedność w prawdzie. Rozmawia Edward Balawajder, „Zeszyty Społeczne KIK”, nr 5, Lublin 1997, s. 1, 7.
 • Z referatu ks. bpa E. Frankowskiego wygłoszonego 22 XI 1996 r. w katedrze p.w. św. Wojciecha w Ełku, „Maryja. Czasopismo diecezji ełckiej” 1997, nr 1, s. 4-5.
 • Gdzie nie ma wiary w Boga, tam się pojawia poczucie bezsensu. Rozmowę z ks. bpem E. Frankowskim przeprowadzili M. Serafin, M. Przebieglec, „Wizjer Regionalny” 1997, nr 12 z 27 III 1997.
 • 1999

 • Jan Paweł II - Pielgrzym Ewangelii, „Dzień Pański”, nr 22, 6VI 1999, s. 4.
 • Dziesięciolecie sakry. Z biskupem Edwardem Frankowskim rozmawia ks. Bogdan Stanaszek, „Gość Niedzielny” 1999, nr 14(236), edycja san-domierska, s. 19-20; przedruk w: M. Rehorowska, Historia jednego Gimnazjum nad Sanem. Rozwadów 1944-1955, Stalowa Wola – Rozwadów 1999, s. 185-189.
 • 2000

 • List ks. biskupa Edwarda Frankowskiego, biskupa pomocniczego diecezji sandomierskiej (w przeddzień wyborów prezydenckich w Polsce), „Gazeta Detroit” 2000, nr 40(370), s. 32.
 • 2002

 • Radio Maryja otwiera słuch Narodu, „Nasz Dziennik” z 8 XII 2002, s. 11.
 • W obronie Kościoła i Radia Maryja, „Głos” 2002, nr 38(948).
 • Szanse i zagrożenia demokracji, „Niedziela” (Niedziela Małych Oj-czyzn) 2002, nr 7, s. IV.
 • Globalizm nie uzdrowi pracy. Rozmowa przeprowadzona przez Sławomira Jagodzińskiego, „Nasz Dziennik” 2002, nr 101(1294), s. 14.
 • Ukazać blask chrześcijaństwa i polskości, „Nasz Dziennik” 2002, nr 40(1233), s. 19
 • Czy dzisiaj potrzebna jest nam katolicka nauka społeczna?, „Nowy Przegląd Wszechpolski” 2002, nr 1-2, s. 36.
 • 2003

 • O powrót „Solidarności” do źródeł, „Nasz Dziennik” 2003, nr 290(1786), s. II-III.
 • W zjednoczeniu z Ojcem Świętym, Wywiad dla „Nasz Dziennik” z 19 XI 2003.
 • Narodowy rachunek sumienia. Homilia wygłoszona 26 IX 2003 r. pod-czas Mszy św. w konkatedrze w Stalowej Woli na otwarcie XVI Krajowego Zjazdu Delegatów „Solidarności”, Nasz Dziennik” 2003, nr 232(1728), s. 18-19.
 • Kościół sandomierski w Rosji. Rozmowa z ks. bp. Edwardem Frankowskim przeprowadzona przez ks. Jacka Uliasza, „Gość Niedzielny” z 21 IX 2003, s. 27.
 • To już Zmartwychwstanie. Rozmowa na temat spotkania z potomkami zesłańców polskich w Rosji, „Głos Polski” 2003, nr 35, Toronto - Kanada, s. 1, 12 oraz „Nasz Dziennik” 2003, nr 208(1704), 6-7 IX 2003, s. 10.
 • Trzeba zawsze być z ludźmi. Rozmowa z Alicją Trześniowską o strajkach robotniczych w Hucie Stalowa Wola w 1988 r., „Nasz Dziennik” 2003, nr 204(1700), s. 11.
 • Drogi do wolności, „Nasz Dziennik” 2003, nr 111 (1607), s. 10-11.
 • Wyłączmy telewizor na cały Wielki Post, aby na Wielkanoc Polska była piękna, wolna i suwerenna!, Rozmowa z Ks. bp. Edwardem Frankowskim, „Nasz Dziennik” 2003, nr 51(1547), s. 5., oraz w: „Trwamy!” Pismo Koła Przyjaciół Radia Maryja przy parafii Św. Kazimierza w Vancouver, B.C. 2003, nr 2(8), s. 3.
 • 2004

 • Ubodzy i bezrobotni potrzebują nadziei, „Nasz Dziennik” 2004, nr 38(1837), s. 20.
 • Dzień Świętości życia, „Przewodnik Katolicki” 2004, nr 12, s. 3.
 • Solidarność ludzi pracy w warunkach klęski bezrobocia w Polsce, „Rodzina Radia Maryja” z 20 IV 2004.
 • Solidarność ludzi pracy w warunkach klęski bezrobocia w Polsce, „Rodzina Radia Maryja” z V 2004, s. 12-13.
 • Oszczercza nagonka. Fragment audycji Rozmowy niedokończone z 15 VII 2004 w Radiu Maryja, „Nasz Dziennik” 2004, nr 166(1965), s. 3.
 • Potrzebujemy nadziei, „Różaniec” 2004, nr 7/8 (625/626), s. 14-15.
 • Znowu konieczna solidarność Narodu. Rozmowa przeprowadzona przez Alicję Trześniowską, „Nasz Dziennik” 2004, nr 204 (1700), s. 10-11, oraz „Głos Polski” 2004, nr 35.
 • Solidarność Narodu. Rozmowę przeprowadziła Alicja Trześniowska, „Głos” 2004, nr 37, s. 13.
 • 2005

 • Dobrodziejstwo dla Narodu, „Nasz Dziennik” 2005, nr 286, s. 2.
 • Strzegł skarbu wiary, „Nasz Dziennik” 2005, nr 83, s. 21.
 • Ostatnie dary Ojca Świętego. Rozmowa przeprowadzona przez Alicję Trześniowską, „Nasz Dziennik” 2005, nr 78, s. 21.
 • Ciągła potrzeba solidarności. Rozmowa przeprowadzona przez Ks. Romana Bogusława Sieronia, „Gość Niedzielny” z 27 III 2005, edycja Sandomierz , s. VI.
 • 2006

 • Rok egzaminu wiary, „Nasz Dziennik” 2006, nr 2, s. 9.
 • Ludzki wymiar pracy. Rozmowa przeprowadzona przez Jerzego Pawlasa, „Tygodnik Solidarność” 2006, nr 18, s. 8-9.
skok do góry

Kazania i pomoce duszpasterskie

  1989-1996

 • Zło boi się światła. Fragmenty kazania wygłoszonego podczas Mszy św. odpustowej w Dniu Podwyższenia Krzyża Świętego, „Serafik” Parafia św. Krzyża-OO Kapucyni w Krośnie 1989, nr 12, s. 2-3.
 • II Polski Synod Plenarny - Lokalne Zespoły Synodalne, Kronika Diecezji Sandomierskiej 1992, nr 11-12, s. 324-329.
 • Cud przemiany. Obszerne fragmenty kazania podczas pielgrzymki w Mannheim, „Nasze Słowo” 1993, nr 21/93, s. 14-15.
 • Homilia we Mszy świętej, w: Świeccy w akcji, pod red. W. Słomki, Lu-blin 1996, s. 17-24.
 • 1999

 • Prawda w miłości i miłość w prawdzie, Homilia wygłoszona na jasnej Górze 7 X 1999 r., podczas Mszy św. dla pielgrzymów Rodziny Radia Maryja, „Nasz Dziennik” 1999, nr 237(518), s. 5, 14.
 • 2000

 • Wezwani do czystej miłości, Homilia wygłoszona 16 IX 2000 na Jasnej Górze, podczas drugiej młodzieżowej pielgrzymki Radia Maryja, „Nasz Dziennik” 2000, nr 241(827), s. 18-19.
 • Polsce potrzeba heroldów prawdy. Homilia księdza biskupa Edwarda Frankowskiego, wygłoszona 3 IX 2000 r. podczas uroczystości religijnych w sanktuarium Maryjnym w Bardzie Śląskim, „Nasz Dziennik” 2000, nr 212(798), s. 12-13.
 • 2002

 • Rodzino, bądź Bogiem silna. Homilia wygłoszona na rozpoczęcie ogólnopolskiej pielgrzymki małżeństw i rodzin na Jasną Górę, w Kaplicy Cudownego Obrazu w sobotę 21 IX 2002 r., „Nasz Dziennik” 2002, nr 229(1422), s. 11.
 • Rodzino bądź Bogiem silna. Homilia wygłoszona na rozpoczęcie ogólnopolskiej pielgrzymki małżeństw i rodzin na Jasną Górę, w Kaplicy Cudownego Obrazu 21 IX 2002. (www.sm.md4.pl./perelki/h_13.htm)
 • Fragmenty homilii wygłoszonej 20 lipca w kościele św. Bernarda w Sopocie, „Nasza Polska” 2002, nr 36(359), s. 18.
 • Iskra z Polski: homilia wygłoszona 13 lipca 2002 na Jasnej Górze, „Głos” 2002, nr 30, s. 6-7.
 • Zawierzmy Zmartwychwstałemu!, „Dzień Pański” 2002, nr 17, s. 1.
 • 2003

 • Radio Maryja kontempluje Oblicze dwunastoletniego Pana Jezusa. Katecheza, „Nasz Dziennik” 2003, nr 299(1795), s. 30-31.
 • Non possumus! Homilia wygłoszona podczas pielgrzymki rolników na Jasną Górę 9 III 2003, „Głos” 2003, nr 12, s. 7-8.
 • Miłością Ukrzyżowanego uratujemy Polskę. Kazanie wygłoszone 23 VII 2003 r. podczas uroczystości odpustowych ku czci św. Brygidy Szwedzkiej w bazylice św. Brygidy w Gdańsku, „Nasz Dziennik” 2003, nr 179, s. 18-19.
 • Na straży dziedzictwa polskiego. Kościół w obronie Polski, Fragment homilii wygłoszonej podczas rekolekcji adwentowych dla rolników w Godziszowie w grudniu 2002 roku, „Głos” 2003, nr 8, s. 19, 20 oraz www.innestrony.pl.
 • Przemówienie podczas XI Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja, 13 VII 2003, „Nasz Dziennik” 2003, nr 167(1663), s. 19.
 • Biskup Frankowski o Unii. Fragment homilii z 2 V 2003 roku wygłoszonej na Jasnej Górze, „Głos Polski” Toronto z 27 V-2 VI 2003, s. 10-11.
 • Polska będzie taka, jacy będą Polacy. Kazanie wygłoszone 2 V 2003 r. na Jasnej Górze, „Nasz Dziennik” 2003, nr 111(1607) , s. 10-11 oraz „Czas” z 22 V 2003, s. 6.
 • Homilia wygłoszona podczas sesji naukowej, poświęconej 83. Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem w dniu 8 II 2003 roku w Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, „Głos Polski” 2003, nr 9, s. 14-15.
 • 2004

 • „Bieg olbrzyma” z pasterzami, „Dzień Pański” 2004, nr 60, s. 1.
 • Przywróćmy media Narodowi. Katecheza wygłoszona na antenie Radia Maryja 3 VII 2004, „Nasz Dziennik” 2004, nr 160(1959), s. 18-19.
 • Obraz współczesnych zagrożeń rodziny, w: „Sandomierskie Pomoce Homiletyczne”, 1(2004), nr 1, s. 90-102.
 • Ubodzy i bezrobotni potrzebują nadziei. Katecheza wygłoszona 7 II 2004 r. na antenie Radia Maryja, „Nasz Dziennik” 2004, nr 38(1837), s. 20-21.
 • Ciało i ducha ratować. Fragment homilii wygłoszonej podczas mszy św. dla uczestników konferencji rolników w Stalowej Woli 18 I 2004 roku, „Nasz Dziennik” z 21 I 2004, s. 5.
 • Polska potrzebuje nadziei, która nie zawodzi. Katecheza wygłoszona na ante-nie Radia Maryja 3 I 2004 r., „Nasz Dziennik” 2004, nr 8(1807), s. 20.
 • 2005

 • Polska potrzebuje świętych! Kazanie ks. bp. Edwarda Frankowskiego wygłoszone podczas XIII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę w dniu 10 lipca 2005 r. w czasie nocnego czuwania w Kaplicy Cudownego Obrazu, „Nasz Dziennik”2005, nr 164, s. 10-12.
 • Złożył życie na ołtarzu Ojczyzny. Kazanie JE ks. bp. Edwarda Frankowskiego wygłoszone 30 czerwca br. W kościele św. Anny w Grodzisku mazowieckim podczas Mszy św. pogrzebowej śp. dr. Filipa Adwenta, deputowanego do Parlamentu Europejskiego, „Nasz Dziennik” 2005, nr 157, s. 10-11.
 • Napełnieni Duchem Świętym. Homilia ks. bp. Edwarda Frankowskiego z uroczystości bierzmowania 16 marca 2005, „Na Szlaku” 2005, nr 4, s. 6-7, 13.
skok do góry

Prace redakcyjne

 • Członek rady naukowej „Zeszyty Społeczne KIK” Klub Inteligencji Katolickiej im. prof. Cz. Strzeszewskiego, Lublin
 • Członek rady redakcji „Sprawy Rodziny” Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, Warszawa.
skok do góry

Inne

 • Stalowa Wola – Południe (Chyły), w: Placówki duszpasterskie w Diecezji Przemyskiej utworzone w latach 1966-1973, red. M. Jastrzębski, Przemyśl 1974, s. 327-337, mps w Bibliotece Seminarium Duchownego w Przemyślu.
 • Parafia przy kościele Matki Bożej Królowej Polski – Stalowa Wola, w: Placówki duszpasterskie w Diecezji Przemyskiej utworzone w latach 1966-1973, red. M. Jastrzębski, Przemyśl 1974, s. 337-348, mps w Bibliotece Seminarium Duchownego w Przemyślu.
 • Słowo wstępne, w: Księga Jubileuszowa. 25 lat posługiwania Ks. Biskupa Ignacego Tokarczuka, Brzozów - Stalowa Wola 1991 s. 9-13.
 • Wybiła godzina wielkiej próby dla polskich rodzin, „Biuletyn Katolickiej Agencji Informacyjnej” z 8 III 1995, s. 10.
 • Michalik J. abp, Frankowski E. Bp, Jarecki P. bp, Akcja Katolicka w Polsce. Propozycje doktrynalno-organizacyjne, w: Wnieś i Ty swój wkład w misję Kościoła. Materiały Synodalne Diecezji Sandomierskiej, nr 15(6’95), s. 21-31.
 • Rząd wnuków targowiczan [fragmenty wypowiedzi ks. bpa E. Frankowskiego wybrała M. Kindziuk], „Słowo – Dziennik katolicki” 1995, nr 166; przedruk: „Źródło” 1995, nr 41, s. 20.
 • Rekolekcje na Żoliborzu, czyli kilka trudnych pytań...[fragmenty nauk], „Niedziela” 1996, nr 18, s. 15.
 • Współtwórca Filii KUL w Stalowej Woli, w: Wspólnota o osobie. Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli, Lublin 1996, s. 155-159.
 • Jasna Góra prawdy i sumienia, w: IV Pielgrzymka Rodziny Radia Mary-ja na Jasną Górę. Przemówienia, Warszawa 1996, s. 3-13.
 • Dlaczego Akcja Katolicka, w: Podstawowe założenia powołania Akcji Katolickiej w Polsce, Materiały Synodalne Diecezji Sandomierskiej, ss. 1-3, folder brak r. Wyd. [1996].
 • Sursum Corda!, w: „Sursum Corda!”, Zeszyty Instytutu Edukacji Narodowej przy Radiu Maryja, Z. 3, Toruń 1997, s. 6-12.
 • Z kazania biskupa Edwarda Frankowskiego w kościele św. Stanisława Kostki, w: Głośmy Ewangelię życia, Warszawa 1997, s. 17-20.
 • Nieść światło Chrystusa w życie społeczne, w: V Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Przemówienia, Warszawa 1997, s. 5-13.
 • Uczeń nie jest nad Mistrza..., w: VI Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Przemówienia, Warszawa 1998, s. 7-16.
 • Polskie dziś, w: ...na polskie dziś... modlitwy, refleksje, wskazania, wiersze dedykowane Ojczyźnie w Roku Świętym 2000, Lublin 2000, s. 5-14.
 • Radio Maryja w służbie Narodu, w: Odważny głos prawdy, Warszawa 2002, s. 105-116.
 • Ciąg dalszy dopisało życie, w: Solidarność z Kościołem. Praca zbiorowa pod red. E. Kuberny, Sandomierz 2003, s. 214-215.
 • Zmagania o Kościół, oprac. Mariusz Krzysztofiński, „Studia Rzeszowskie”, 10(2003), s. 151-160.
 • Św. O. Pio realizował ewangeliczny program życia społecznego, w: Święty Ojciec Pio. Brat ludu, cudotwórca i miłośnik Ukrzyżowanego, red. G. F. Majka OFM Cap., Kraków 2004, s. 176-192.
 • Posłowie, w: Stan wojenny. Materiały autobiograficzne. Opracowania, Toruń 2004, s. 213-218.
skok do góry